Aircraft Hangar

תעופה וביטחון

Beams & Ducts

אנו עוסקים בייצור חלקי תעלות לתעופה וקורות מבניות, טכנולוגיית היצור הינה שימוש בבדים מוספגים PREPREG לקבלת איכות אחידה עם משקל נמוך