top of page
Modern Building

אדריכלות

היכל הזיכרון לחללי צה"ל

קימל אשכולות אדריכלים

הר הרצל, ירושלים

2016

בוצע

סטטוס:

היכל הזיכרון לחללי צה"ל

תבניות מדויקות לביצוע יציקות בטון מורכבות

תכנון היכל הזיכרון כלל אלמנטים מבטון בגיאומטריה מורכבת. התבניות לגג הקוני וכן לרמפה הספירלית ההופכת לאלמנט ורטיקלי בוצעו בחומרים מרוכבים, לקבלת דיוק מירבי ופני שטח אופטימליים ביציקת הבטון. הפרויקט, בהיקף כולל של כ850 מ״ר, כלל התקנה מורכבת בגובה באתר

bottom of page